POLITYKA PRYWATNOŚCI

SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rg-narzedzia.com.pl

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Klientów”) działającego pod adresem:
www.rg-narzedzia.com.pl (dalej „Sklepu internetowego”).

 1. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu internetowego w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO jest Ryszard Grabowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R.G. Ryszard Grabowski z siedzibą w 15-689 Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/32, NIP: 966 039 03 19, REGON: 050 835 303.
 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z przepisami prawa (w szczególności RODO), a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, przenoszenia oraz prawo żądania ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres biuro@rg-narzedzia.com.pl lub zadzwonić pod numer telefonu:85 663 91 18 lub: 695 972 568. Klient ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 3. Dane osobowe Klientów sklepu przetwarzane są przez Administratora w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

4.1.   świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem produktów i usług oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu;

4.2.   dane osobowe podane przez klienta w formularzu są zbierane w celu obsługi danego zlecenia - ich podanie jest dobrowolne, ale bez zgody nie jest możliwe obsłużenie zlecenia,

4.3.   marketingu usług świadczonych przez Administratora oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiednich, odrębnych zgód),

4.4.   ewentualnego dochodzenia roszczeń i obsługi reklamacji;

4.5.   ewentualnego przesyłania przez Administratora na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter);

4.6.   wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,

4.7.   tworzenia wewnętrznych raportów i analiz (w tym statystyk oglądalności podstron Sklepu),

4.8.   podnoszenia jakości świadczonych usług oraz

4.9.   zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu.

 1. W przypadku gdy Administrator występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS, bluetooth i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres: biuro@rg-narzedzia.com.pl wpisując w tytule słowo „rezygnacja”.
 2. Administrator oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji oraz przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać Administratorowi na konto e-mail: biuro@rg-narzedzia.com.pl.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klientów właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 4. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.7. powyżej informacje dotyczące Klienta nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.
 5. Dane dotyczące Klienta, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem przez ww. osoby z usług Sklepu oraz wykonywaniem usług (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu. Okres przechowywania danych wynosić będzie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego zakupu w Sklepie.
 6. Administrator wykorzystuje pliki typu cookie (tj. małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia Klienta, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji) w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu przez Klienta. Pliki typu cookies umożliwiają: utrzymanie sesji Klienta; dostosowanie Sklepu do potrzeb Klienta; tworzenie statystyk oglądalności podstron Sklepu oraz realizację celów marketingowych Administratora. Pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.
 7. Klient może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach obowiązującego prawa, w tym RODO. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 9. Jednocześnie Administrator oświadcza, że stosowane przy ochronie Sklepu nowoczesne techniki zabezpieczenia Kont i dostępu do danych służą zapewnieniu jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa, jednak ze względów technicznych nie mogą gwarantować w pełni tajemnicy składowanych i przesyłanych informacji.
 10. Administrator, na podstawie pisemnej umowy powierza przetwarzanie wszystkich danych osobowych podanych przez Klienta oraz innych danych, o których mowa w niniejszej Polityce firmie hostingowej egzyl.pl w celu prawidłowego wykonania przez ww. firmę czynności związanych z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Serwisem oraz automatyzacją wysyłki wiadomości e-mail. Przekazanie danych Klienta firmie egzyl.pl w celu wykonania umowy powierzenia, o której mowa powyżej, następuje z momentem podania tych danych przez Klienta w trakcie procesu Rejestracji.

16. Dane osobowe podawane w formularzach i na podstronach serwisu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§ 2. ADMINISTRATOR DANYCH

 1. Ryszard Grabowski jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy towarów, a w przypadku przedsiębiorstw również nazwa firmy, numer NIP, adres firmy. Ryszard Grabowski jest także Administratorem danych osób zapisanych na newsletter.
 2. Dane osobowe przetwarzane są:

2.1.   zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO,

2.2.   zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,

2.3.   w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

2.4.   w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zapisałeś się na newsletter), 

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 2. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

§ 3. PLIKI COOKIES

 1. Witryna www.rg-narzedzia.com.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy RG Narzędziaw celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

5.1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

5.2.„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

 

Copyright © 2022 RG-NARZĘDZIA, Wszelkie prawa zastrzeżone.realizacja: egzyl.pl