REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.rg-narzedzia.com.pl

Regulamin sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym:www.rg-narzedzia.com.pl administrowany przez Ryszarda Grabowskiego, zwanego dalej Sprzedawca, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R.G. Ryszard Grabowski z siedzibą w 15-689 Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/32, NIP: 966-039-03-19, REGON: 050835303, telefon kontaktowy: (85) 663 91 18, poczta elektroniczna: biuro@rg-narzedzia.com.pl reguluje zasady w zakresie świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego, w tym ich rodzaje, prawa i obowiązki Klientów, jak i Sprzedawcy, tryb odstąpienia od umowy oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Spis treści:
§ 1 Definicje
§ 2 Postanowienia ogólne
§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną (rodzaje, warunki, odstąpienie)
§ 4 Umowa sprzedaży.
§ 5 Realizacja zamówień i dostawa
§ 6 Metody płatności
§ 7 Prawo odstąpienia
§ 8 Rękojmia
§ 9 Reklamacje
§ 10 Odpowiedzialność
§ 11 Pozasądowe metody rozwiązywania sporów
§ 12 Postanowienia końcowe

§1

Definicje

 1. Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem www.rg-narzedzia.com.pl
 2. Sprzedawca –Ryszard Grabowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą R.G. Ryszard Grabowski z siedzibą w 15-689 Białystok, ul. M. Pietkiewicza 6A/32, NIP: 966 039 03 19, REGON: 050 835 303,
 3. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której prawo przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Sprzedawcą,
 4. Konsument - osoba fizyczna, zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Usługa – usługi elektroniczne świadczone przez Sprzedawcę (Usługodawcę) na rzecz Klienta (Usługobiorcy) za pośrednictwem sklepu internetowego.
 7. Umowa zawarta na odległość – oznacza umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą Sklepu internetowego a Konsumentem w ramach zorganizowanej procedury systemu zawierania umów na odległość, bez konieczności uczestnictwa obu stron umowy w jednym miejscu i czasie, zawartej za pomocą jednego lub większej liczby środków niezbędnych do porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru dostępnego w Sklepie internetowym, zawierana między Klientem, a Sprzedawcą, za jego pośrednictwem.
 9. Towar – produkt, rzecz ruchoma, którą Klient nabywa za pośrednictwem Sklepu internetowego, od Sprzedawcy który jest producentem Towaru.
 10. Konto klienta – zbiór danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Klienta w tym informacje teleadresowe oraz historia zamówień.
 11. Formularz rejestracji – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający utworzenie Konta klienta.
 12. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający dokonanie zakupu wybranego przez Klienta Towaru,
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wyrażające w sposób jednoznaczny wolę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności jej warunki, a także rodzaj i ilość Towaru, sposób i koszt dostawy, formę płatności oraz niezbędne do realizacji umowy dane Klienta.
 14. Newsletter – usługa umożliwiająca subskrybowanie i otrzymywanie drogą elektroniczną bezpłatnych informacjach o Towarach i promocjach Sprzedawcy.
 15. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2

Postanowienia ogólne

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Rozporządzeniem ogólnym o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. - RODO
 3. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionej w Sklepie internetowym Usługi lub Towaru. Szczegółowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawcę określone zostały w „Polityce prywatności” Sklepu internetowego.
 4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze sklepu internetowego oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę za jego pośrednictwem, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.
 5. Sprzedawca oświadcza, że Towary dostępne w Sklepie internetowym są:

a)      nowe i bezpieczne,

b)     wolne od wad fizyczny oraz prawnych,

c)      zgodne z właściwościami wskazanymi w sklepie internetowym,

d)     wprowadzone na rynek polski w sposób legalny.

 1. Gwarancja producenta, w której producent przyjmuje na siebie odpowiedzialność za właściwości rzeczy, o których istnieniu zapewniał (np.: co do funkcjonalności, wytrzymałości, jakości rzeczy), nie wyłącza, ani w żaden sposób nie ogranicza możliwości skorzystania przez Klienta z przysługujących mu uprawnień wynikających z tytułu rękojmi za wady fizyczne oraz prawne Towaru (§ 8), który nabył od Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia na terytorium Polski oraz za granicą.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym Sprzedającego, odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszystkie ceny podane na stronie Sklepu internetowego podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zwierają podatek VAT, cła oraz inne składniki). Ceny nie obejmują kosztów dostawy.
 5. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta dostawcy oraz rodzaju przesyłki (np.: wagi lub niestandardowych gabarytów). Całkowity koszt dostawy jest widoczny dla Klienta przed ostatecznym potwierdzeniem zamówienia i akceptacją Regulaminu, jak i w wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, o której mowa w § 4 pkt 6

§ 3

Usługi świadczone drogą elektroniczną

(rodzaje, warunki, odstąpienie)

 1. Za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym, Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną.
 2. Korzystanie z wszystkich dostępnych w Sklepie internetowym usług (zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną) jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie:

a)      wypełnienia formularza zamówienia przez Klientów Sklepu internetowego, umowa zawierana jest na czas oznaczony w momencie przystąpienia przez Klienta do wypełnienia formularza oraz ulega rozwiązaniu z chwilą odstąpienia od wypełnienia formularza lub z chwilą przesłania wypełnionego formularza Sprzedawcy. Proces wypełniania formularza zamówienia jest zorganizowany tak, aby każdy Konsument miał możliwość zapoznania się z nim przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy albo o dokonaniu zmiany umowy;

b)     rejestracji i prowadzenia Konta Klienta, umowa zawierana jest na czas nieokreślony, w momencie dokonania przez Klienta rejestracji za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego;

c)      przesyłania Klientowi oferty handlowej w formie Newslettera, umowa zawierana jest na czas nieokreślny, w momencie zapisania się Klienta do usługi Newslettera, za pomocą funkcjonalności dostępnej na stronie Sklepu internetowego.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę:

a)      urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b)     przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,

c)      dostęp do poczty elektronicznej.

 1. Klient ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 2. Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną przysługuje:

a)      Klientowi, będącemu Konsumentem na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 7),

b)     Klientowi, na którego rzecz Sprzedawca świadczy usługi, o których mowa w pkt. 3 lit. b i c, mające charakter ciągły i bezterminowy, bez podania przyczyny, za wypowiedzeniem ze skutkiem natychmiastowym.

 1. Celem realizacji uprawnienia o którym mowa w pkt. 6 lit b, Klient wysyła na adres biuro@rg-narzedzia.com.pl jednoznaczne oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Klient, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, jest uprawniony do złożenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem (§ 9).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszania przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 4

Umowa sprzedaży.

 1. Do zawarcia ważnej i wiążącej obie strony Umowy sprzedaży, Klient, korzystając z funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu internetowego:

a)      dokonuje wyboru Towaru, określające jego ilość i cechy, (funkcjonalność „DODAJ DO KOSZYKA”)

b)     wypełnia formularz zamówienia, wskazując dane niezbędne do realizacji umowy tj. imię, nazwisko, nazwa i siedziba firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), adres dostawy, numer telefonu, adres poczty e-mail, , jak również sposób dostawy i formę płatności.

 1. Sprzedawca umożliwia Klientowi, za pośrednictwem Formularza rejestracji, założenie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezpłatne. Dane podane w czasie rejestracji konta posłużą do realizacji kolejnych zamówień.
 2. Posiadanie Konta Klienta (rejestracja) nie jest niezbędna do składania zamówień w Sklepie internetowym.
 3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Sklepie internetowym, 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu,
 4. Niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca przesyła Klientowi drogą elektroniczną na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej oświadczenie o przyjęciu zamówienia stanowiące równocześnie jego potwierdzenie. Z chwilą otrzymania wiadomości przez Klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wiadomość podsumowująca i potwierdzająca zamówienie zawiera wszystkie wcześniej ustalone warunki umowy sprzedaży, a w szczególności ilość oraz rodzaj zamówionego Towaru, całkowitą cenę do zapłaty wraz z kosztami dostawy oraz wysokością przyznanych rabatów (o ile dotyczy).
 6. Klient posiadający Konto klienta, ma możliwość sprawdzenia statusu Zamówienia po zalogowaniu się w sekcji „Moje konto”.

 § 5

Realizacja zamówień i dostawa.

 1. Realizacja zamówienia przez Sprzedawcę następuje według kolejności wpływu, z uwzględnieniem § 6 pkt. 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Czas realizacji zamówienia, na który składa się w szczególności przygotowanie zamówienia tj. kompletowanie, zapakowanie oraz wydanie przesyłki dostawcy, jest indywidulanie ustalony dla każdego z Towarów dostępnych w Sklepie internetowym.
 3. Na czas realizacji zamówienia bezpośredni wpływ ma wybór dostawcy, dokonany przez Klienta w trakcie dokonywania zamówienia.
 4. Zamówienie odbierane osobiście przez Klienta w siedzibie Sprzedającego, realizowane jest niezwłocznie po jego potwierdzeniu. Dokładny termin wydania Towaru zostanie ustalony z Klientem indywidualnie oraz potwierdzony przez Sprzedawcę poprzez wiadomość wysłaną na adrese-mail Klienta.
 5. W przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności lub braku możliwości realizacji zamówienia we wskazanym w ust. 2 terminie, Sprzedawca niezwłocznie kontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego trybu postępowania w tym ustalenia innego terminu realizacji zamówienia, zmiany sposobu doręczenia.
 6. Dostawa Towaru następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.Zamówienia wydawane są dostawcy przez Sprzedającego w dniu robocze.
 7. Wydany dostawcy Towar jest zapakowany w sposób właściwy, zapewniający ochronę przed uszkodzeniem podczas transportu.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form i czasu dostawy oraz związanych z nią kosztów, Sprzedający udostępnił na stronie Sklepu internetowego, w zakładce „Dostawa” oraz „Wysyłka”
 9. W trakcie wypełniania formularza zamówienia oraz w wiadomości potwierdzającej zamówienie, o której mowa w § 4 ust. 6 Klient jest informowany o kosztach, wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
 10. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedającego wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia, o której mowa w § 4 ust. 6, kontaktując się ze Sprzedającym telefonicznie lub drogą elektroniczną.
 11. Po otrzymaniu przesyłki Klient bądź osoba trzecia przez niego uprawniona, powinien w miarę możliwości dokładnie sprawdzić stan opakowania, czy nie nosi ono śladów uszkodzeń, ingerencji osoby nieuprawnionej i czy jego zawartość jest w stanie nienaruszonym. W razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń bądź innych nieprawidłowości powinien w obecności kuriera w miarę możliwości sporządzić protokół ze szkody oraz zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę. Jeśli Towar wyglądają na uszkodzony, prosi się aby Klient w miarę możliwości nie przyjmował przesyłki. Niniejsze postanowienie w żaden sposób nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Klienta do zgłoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych niniejszym Regulaminem. Wyżej opisane postępowanie ma na celu jedynie pomoc Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialności za powstałą szkodę. Nie sporządzenie protokoły przez Klienta przy kurierze, nie ogranicza możliwości zgłoszenia uszkodzenia przesyłki.

§6

Metody płatności

 1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności:
  a)      płatność online,
  b)     za pośrednictwem systemu płatności internetowych Dotpay,
  c)      przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez ING Bank Śląski S.A. numer konta : 08 1050 1823 1000 0090 7999 7376,
  d)     ratalnie, za pośrednictwem serwisu eraty.pl,
  e)      za pobraniem,
  f)       płatność gotówką przy odbiorze towaru
 1. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedającego, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (zawarcie umowy). W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu.
 2. W przypadku wyboru płatności, o których mowa w pkt 1 lit. a, b, c i d zamówienie zostaje zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedającego. Sprzedawca realizuje zamówienie niezwłocznie, przy wyborze przez Klienta formy płatność, o której mowa w pkt 1 lit. d i e
 3. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę VAT. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

§ 7

Prawo odstąpienia

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., klientowi będącemu jednocześnie konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osobę trzecią przez niego wskazaną inną niż przewoźnik.
 3. W celu realizacji ustawowego prawa odstąpienia od umowy Klient składa Sprzedającemu jednoznaczne oświadczenie woli, przesyłając je na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 4. Klient może skorzystać z Oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie z formularza nie stanowi warunku do odstąpienia od umowy przewidzianego w niniejszym paragrafie.
 5. Klient, posiadający Konto Klienta, ma możliwość skorzystania z przygotowanej przez Sprzedającego procedury zwrotu, logując się na swoje Konto, w panelu zwrotów wybierając opcję „Skorzystam z przesyłek sklepu”.
 6. Procedura dokonania zwrotu przygotowana przez Sprzedającego została szczegółowo opisana w Sklepie internetowym w zakładce „Zwrot”. Skorzystanie przez klienta z wyżej wskazanej procedury nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa konsumenta do odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza.
 7. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną lub na adres Sprzedawcy przed jego upływem.
 8. Klient, który skorzystał z dostarczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną, zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu przedmiotowego oświadczenia woli za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w Formularzu zamówienia.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 10. Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 9, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odesłania, w przypadku braku zobowiązania Sprzedającego do osobistego odbioru Towaru.
 11. Po odstąpieniu od umowy, Klient zobowiązany jest zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upoważnionej do jego odbioru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych, od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 13. Klient ponosi wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność jedynie za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 8

Rękojmia

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w przypadku gdy rzecz:
  a)      nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  b)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  c)      nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  d)     została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady prawne, w przypadku gdy rzecz obciążona jest prawem osoby trzeciej.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmia za wady fizyczne lub prawne Towaru, jeśli wady, o których mowa w pkt 1 i 2, zostaną stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi przez Sprzedającego.
 3. W razie wymiany towaru termin, o którym mowa powyżej biegnie od nowa.
 4. Zgłoszenie o wadach należy skierować do Sprzedającego pisemnie na adres jego siedziby lub drogą elektroniczną, w uwzględnieniu terminu, o którym mowa w pkt. 3. W celu ułatwienia sporządzenia zgłoszenia Klient może skorzystać z Formularza reklamacyjnego stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulamin.
 5. Celem prawidłowej oceny wady fizycznej Towaru, na prośbę Sprzedawcy, a za zgodą Klienta, Towar należy dostarczyć na adres siedziby Sprzedającego.
 6. Dostawa Towaru w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady realizowana jest na koszt Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca odpowiada na zgłoszenie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania. W przypadku nierozpatrzenia zgłoszenia w zakreślonym terminie, należy uznać je za uwzględnione przez Sprzedawcę.
 8. Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne, w przypadku gdy Klienta wiedział o wadach w momencie zawierania umowy sprzedaży oraz w razie zawarcia umowy sprzedaży z przedsiębiorcą.
 9. Sprzedawca pokrywa koszty odebrania Towaru, dostawy, usunięcia wad lub wady i wymiany Towaru na nowy.

§9

Reklamacja

 1. Klient w razie niewykonania lub nieprawidłowego wykonania postanowień umowy ma prawo złożenia reklamacji.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  a)      dane Klienta tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i siedziba firmy, telefon kontaktowy, adres e-mail,
  b)     oznaczenie przedmiotu reklamacji,
  c)      okres czasu, którego reklamacja dotyczy,
  d)     okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji.
 1. Klient będący konsumentem w ramach reklamacji ma prawo żądać:
  a)      wymiany towaru na nowy,
  b)     naprawy wadliwego towaru,
  c)      obniżenia ceny,
  d)     o ile wada jest istotna może odstąpić od umowy.
 1. Sprzedawca może odmówić wymiany lub naprawy towaru, tylko jeśli było by to niemożliwe lub wymagało by nadmiernych kosztów. W takim przypadku Sprzedawca może zaproponować obniżenie ceny.
 2. Ocena nadmiernych kosztów uwzględnia wartość rzeczy wolnej od wad, znaczenie wady dla funkcjonalności Towaru oraz ewentualne niedogodności, które mogły by wystąpić po stronie Klienta, w przypadku innego, zaproponowanego przez Sprzedawcę sposobu zaspokojenia roszczenia.
 3. Konsument ma prawo wyboru sposobu zaspokojenia roszczenia oraz zmiany swojego roszczenia z wymiany Towaru na naprawę i odwrotnie.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 2. Klient odpowiada za poprawność wprowadzonych danych, w szczególności w trakcie korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie sklepu internetowego.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za bezprawne działanie Klienta związane z korzystaniem ze Sklepu internetowego.
 4. Sprzedawca nie odpowiada za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, którym Klient udostępnił logi i hasło do Konta Klienta, poprzez niedochowanie należytej staranności w ochronie tych danych.
 5. Sprzedawca może zawiesić lub zakończyć świadczenie niektórych usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego, które to działania nie mogą w żaden sposób naruszać praw Klienta, ani wpływać na dotychczas zawarte ze Sprzedawcą umowy.

§ 11

Pozasądowe metody rozstrzygania sporów

 1. Konsumentowi przysługuje prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego. Niezależnie od tego Klient może zwrócić się o pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

 1. W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
 2. Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl. Klient będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów ze Sprzedawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę
 2. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.

§ 12

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowiązujące na podstawie przepisów prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O każdorazowej zmianie Sprzedawca jest zobowiązany powiadomić Klientów co najmniej 14 dni przed wejściem zaktualizowanej wersji regulaminu w życie, na stronie Sklepu internetowego
 3. Postanowienia nowego Regulaminu nie maja zastosowania do zamówień oraz umów zawartych przed wejściem w życie zaktualizowanej jego wersji oraz nie wpływa na prawa nabyte przez Klientówa. . na mocy postanowień poprzedniego Regulaminu.
 4. Klient ma prawo nie zaakceptować nowego brzmienia Regulaminu.
 5. Treści, w szczególności grafika, teksty, układy i kolorystyka strony stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści wymaga pisemnej zgody Sprzedającego. Nie uzyskanie zgody może skutkować odpowiedzialnością karną oraz cywilną.
 6. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu według wyboru Klienta zgodnie z właściwymi przepisami prawa polskiego.
 7. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2018 r

 

Przydatne dokumenty:

dokument PDF 1. Formularz zgłoszenia reklamacji


dokument PDF 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI NARZĘDZI

„RG Narzędzia” z siedzibą w Białymstoku

przy ul. M.Pietkiewicza 6a/3, 15-689 Białystok

 

§1

Warunki wynajmu sprzętu

1. Podstawą wynajęcia sprzętu jest akceptacja zasad określonych w niniejszym regulaminie.

2. Podczas wypożyczania zostaje pobrana kaucja zwrotna, która jest ewentualnym zabezpieczeniem dla WYNAJMUJĄCEGO w przypadku wynikłych strat, uszkodzeń, kradzieży lub dewastacji podczas eksploatacji sprzętu. Wysokość kaucji podana jest przy każdym produkcie, w dziale „Wypożyczalnia” na stronie sklepu Internetowego RG Narzędzia znajdującego się pod adresem www.rg-narzedzia.com.pl. Wpłata kaucji następuje w maksymalnym terminie do 3 dni roboczych po zamówieniu produktu. Zwrot kaucji – do 3 dni po zwrocie produktu (dostarczeniu Wynajmującemu) oraz ocenie stanu i przeliczeniu czasu użytkowania.

3. Wysokość stawki dziennej jest regulowana w zależności od długości najmu, zgodnie  cennikiem oraz przyznanymi rabatami.Ceny za wypożyczenie podane są przy każdym produkcie działu „Wypożyczalnia” na stronie sklepu Internetowego RG Narzędzia znajdującego się pod adresem www.rg-narzedzia.com.pl

4. Czynsz według stawki dobowej oznacza zwrot przed 24 godzinami. Zdanie sprzętu (narzędzia, maszyny) po upływie 24 godzin powoduje naliczenie kolejnej stawki.

Czas wynajmu przestaje być liczony w momencie gdy klient mailowo lub telefonicznie zgłosi możliwość odbioru narzędzia przez kuriera, podobnie czas użytkowania narzędzia liczony jest od momentu dostarczenia narzędzia przez kuriera do klienta firmy.

5. Czynsz jest ustalony za czas wynajmu i nie uwzględnia faktycznego czasu pracy urządzenia, jest obliczany od momentu wypożyczenia do momentu zwrotu sprzętu.

6. W przypadku opłacenia kaucji wraz z czynszem dobowym w momencie wypożyczenia narzędzia oraz przekroczeniu faktycznego czasu użytkowania, następuje kompensata czynszu z wpłaconej kaucji poprzez pomniejszenie jej zwrotu o wysokość czynszu za kolejne dni. Jeśli zwrot narzędzia nastąpi w terminie wcześniejszym niż pierwotnie ustalony – zwrot czynszu nie następuje.

Jeśli cena wynajmu przekroczy wysokość kaucji Wypożyczający jest zobowiązany do opłacenia faktury za wynajem w ciągu 7 dni od daty wystawienia faktury, w przypadku przedłużenia terminu płatności będą naliczane ustawowe odsetki. W razie uchylania się od płatności sprawa będzie kierowana na drogę postępowania sądowego.

7. Wypożyczone urządzenia są w pełni sprawne technicznie, nie podlegają amortyzacji ani wykupowi.

8. Przy wynajmie na jeden dzień roboczy przetrzymanie maszyny przez niedziele i dni świąteczne nie powoduje obniżenia stawki najmu.

9. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki uboczne i/lub następstw awarii urządzenia jak: uszkodzenia ciała, straty materialne, utrata przewidywanych zysków (dochodów, płace zatrudnionych pracowników, niezrealizowanych choć przyjętych zleceń itp.).

10.Jeżeli sprzęt ulegnie awarii konieczne jest natychmiastowe dostarczenie go do wypożyczalnipoprzez zlecenie odbioru przez kuriera - mailem na adres biuro@rg-narzedzia.com.pl lub telefonicznie Tel. 85 663 91 18 - w przeciwnym wypadku będą naliczane opłaty za wynajem do czasu zwrotu sprzętu.

 §2

Zobowiązania WYNAJMUJĄCEGO


1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych ukrytych wad.

2. Przed każdym wypożyczeniem sprzętu WYNAJMUJĄCY ma obowiązek zapoznać NAJEMCĘ z dokładną instrukcją obsługi i przeszkolić go w zakresie bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu (jeśli wymaga tego sytuacja).

3. Wynajmujący nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i ewentualne szkody powstałe w czasie użytkowania narzędzi.

4. WYNAJMUJĄCY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych NAJEMCY i nie przekazywania ich osobom trzecim bez wyraźnej zgody
NAJEMCY.

Administratorem danych osobowych jest Ryszard Grabowski – właściciel Sklepu Internetowego „R-G Narzędzia” z siedzibą w Białymstoku przy ul. M.Pietkiewicza 6a/3, 15-689 Białystok. Szczegółowa treść klauzuli informacyjnej jest dostępna na stronie internetowej sklepu, w zakładce „Polityka prywatności”.

 §3

Zobowiązania NAJEMCY


1. NAJEMCA przyjmuje do użytku sprzęt będący własnością WYNAJMUJĄCEGO, z obowiązkiem zwrotu w stanie nie pogorszonym ponad normalne zużycie.

2. NAJEMCA zobowiązuje się wpłacić WYNAJMUJĄCEMU kaucję przed wypożyczeniem narzędzi, zaś czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości dni najmu i stawki za jedną dobę według obowiązującego cennika – wraz ze zwrotem narzędzia. W przypadku zwłoki w płatności, WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do potrącenia należnej kwoty z kaucji.

3. NAJEMCA zobowiązuje się, iż wynajęty sprzęt będzie użytkował zgodnie z jego przeznaczeniem, nie będzie dokonywał napraw bez wiedzy i zgody WYNAJMUJĄCEGO, nie odda przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, zabezpieczy sprzęt przed szkodzeniem, kradzieżą i zniszczeniem.

4. Od chwili odbioru sprzętu od WYNAJMUJĄCEGO do momentu jego zwrotu NAJEMCA ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje NAJEMCA ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

5. W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu NAJEMCA zobowiązany jest zapłacić WYNAJMUJĄCEMU cenę sprzętu w wartości brutto podanej w umowie wypożyczenia.

6. Skutki uszkodzeń, awarii i strat powstałe przez nie przestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad bhp będą obciążały najemcę.

7. Odpowiedzialność za szkody wobec osób trzecich powstałe w skutek prac prowadzonych przy użyciu przedmiotu najmu przez NAJEMCĘ ponosi NAJEMCA.

8. NAJEMCA zrzeka się wszelkich roszczeń wobec WYNAJMUJĄCEGO z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.


§4

Zwrot sprzętu


1. NAJEMCA zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu, nie później niż do godziny, w której został on pożyczony, chyba że wynajmujący na to zezwoli. W przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy najmu, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika.

2. Zwrócony sprzęt powinien być kompletny, w pełni sprawny, wolny od wszelkich wad i oczyszczony.

3. W przypadku zwrotu brudnego przedmiotu najmu, NAJEMCA poniesie koszty mycia w kwocie 20 zł netto.

 
§5

Zerwanie umowy wynajmu


1. Zerwanie umowy następuje w przypadku:
• samowolnego przedłużenia czasu użytkowania
• używanie wynajętego sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem i zasadami sztuki.

2. Zerwanie umowy powoduje rygor natychmiastowego zwrotu wynajętego urządzenia, a każdy dzień opóźnienia zwrotu podlega opłacie w wysokości 200% stawki podstawowej wynajmu.

3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Copyright © 2021 RG-NARZĘDZIA, Wszelkie prawa zastrzeżone.realizacja: egzyl.pl